ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุปัญญา เกิดพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจรินทรา จันทอุดมสุข
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ พลเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี แสนสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศิริวรรณ แก้วประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย