ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนันธิณีย์ ชูบางบ่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภา โรจน์เสถียร
ครู คศ.3

นางสาวธนาภรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1