ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางวันทนีย์ กลมเกลี้ยง
แม่ครัว

นายบรรเจิด กลมเกลี้ยง
นักการ

นางสาวสุนิษา ชูมณี
ครูธุรการ