ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการนิคม นิคโม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภมิตร ไพพิเชษฐ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระวุฒิ กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประทีป พัฒน์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด คำมาก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประมวลศรี กุลศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุรานน เกิดพร้อม
ตำแหน่ง : เลขานุการ